رم (Ram) 

در این دسته بندی انواع حافظه ی رم کامپیوترهای پی سی جای خواهد گرفت

هیچ محصولی در این دسته وجود دارد