کابل فلت 

کابل فلت

Flat Cable

هیچ محصولی در این دسته وجود دارد